Actualitat

En vigor el Reial Decret-llei 8/2017, de 12 de maig, que modifica el regim dels treballadors per la prestació del servei portuari de mercaderies donant compliment a la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d’ 11 de desembre de 2014. Aquesta regulació liberalitza l’establiment i modifica la Llei de Ports de l’Estat.

DES DEL 18.01.17 JA ES D’APLICACIÓ L’ORDRE EUROPEA DE RETENCIÓ DE COMTES BANCARIES (Reglament UE nº 655/2014 del Parlament Europeu). L’objectiu del Reglament és el d’establiment d’un procediment que consisteixi en una mesura cautelar (o ja executiva) que permeti al creditor obtenir una ordre de retenció de comptes.

En vigor des del 25 de octubre de 2016 l’ Ordre FOM/1684/2016, de 20 d’ octubre, per la que s’ aprova la modificació substancial de la delimitació d’espais i usos portuaris del Port de Barcelona. Bàsicament es modifica l’assignació d’usos a Nova Bocana i Moll de Llevant, s’ incorporen terrenys a la zona de servei del port al llit actual i antic del riu Llobregat, s’aproven desafectacions i exclusions de la zona de servei a Passeig Joan de Borbó, Passeig Carner i carrer Escar i es modifica la delimitació de la zona d’aigües.

En vigor des del 23 de març de 2016 l’ Ordre FOM/372/2016, de 9 de març, que aprova la modificació substancial de la delimitació d’ espais i usos portuaris del Port de Melilla. Bàsicament incorpora l’ espai d’ aigua que conforma la nova Zona II de les aigües del port de Melilla i desafecta del domini portuari les zones de bany de les platges de la Hípica, del Hipódromo i dels Cárabos.

Nova llegislació social de les persones treballadores del sector marítim-pesquer. La Llei 47/2015, de 21 d’octubre, reguladora de la protecció social de les persones treballadores del sector marítim-pesquer entra en vigor el dia 1 de novembre de 2015. Dona cobertura social al personal embarcat a bord de vaixells (de marina mercant, pesca marítima, de tràfic interior de ports i esportius y d’esbarjo), a bussos i estibadors, entre d’altres col·lectius.

En vigor des del 10 de maig 2015, el Real Decret 357/2015, de 8 de maig, sobre compliment i control de l’ aplicació del Conveni sobre el Treball Marítim, 2006, de l’ Organització Internacional del Treball, en vaixells espanyols El procediment coordinat de inspecció i control dels requisits es farà conjuntament entre la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el Institut Social de la Marina i la Direcció General de la Marina Mercant (a través de les Capitanies Marítimes).

Modificació a les taxes judicials des del 1 març 2015. Les persones físiques i les persones jurídiques a les que se les ha reconegut el dret a l’ assistència jurídica gratuïta, estan exemptes del pagament de taxes judicials des de la promulgació del Real Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, pel qual es modifica la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la que es regulen determinades taxes en l’ àmbit de l’ Administració de Justícia.

La llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’ aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’ eficiència, modifica la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant. Aquesta nova modificació està associada a la creixent pèrdua de competitivitat dels ports espanyols en l’ escenari internacional pels seus alts costos i la possibilitat de pèrdua de importants inversions per dita raó.

En vigor des del 12 d’ octubre de 2014 el nou Reglamento de la Llei de Costes, el Reial Decret 876/2014, de 10 d’ octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Costes. Queda derogat l’anterior Reglamento de Costes, aprovat per Reial Decret 1471/1989, d’ 1 de desembre. Aquest nou Reglament desenvolupa amb detall el regim de la pròrroga extraordinària de les concessions de fins a un màxim de 75 anys.

Nova normativa marítima d’aplicació a Espanya.. El proper 25 de setembre 2014 entra en vigor a Espanya la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de Navegació Marítima. A l’entrada en vigor d’aquesta llei, quedarà derogada l’actual normativa marítima, entre d’altres, la que es conté a la Llei d’ Enjudiciament Civil de l’any 1881, el Llibre III del Codi de Comerç, la Llei de 1949 sobre unificació de regles pels coneixements d’embarcament als vaixells mercants, la Llei Hipotecaria Naval de 1893, la Llei de 1962 sobre auxilis, salvaments, remolcs i troballes marítimes, la llei de Ports del 2011.

Concessions portuàries estatals aumenten de 35 a 50 anys.. La legislació portuària estatal permet, des del 5 juliol de 2014, incrementar el termini de les concessions demanials portuàries de 35 a 50 anys, i aixeca la prohibició de destinar a us hoteler les infraestructures portuàries en desús diferents als fars sempre que formin part del patrimoni històric, entre d’ altres mesures aprovades pel Real Decret-llei 8/2014, de 4 Juliol, d’ aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i la eficiència, BOE 05.07.2014.

Nova llei de ports a la Comunitat Valenciana.. Nova legislació portuària a la Comunitat Valenciana amb la publicació de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat. Regula de manera nova les taxes portuàries i l’ abandonament d’embarcacions, vehicles, elements i mercaderies a port.

El vaixell “SV NIKOLAY” a subhasta pública al port de Cádiz per 796.886 euros sense IVA.
L’Autoritat Portuària de Bahia de Cádiz subhasta el vaixell de càrrega “SV NIKOLAY” el proper 18 de juliol de 2014. La data límit per presentar postures és el 14 de juliol de 2014, 14:00 hrs., adjuntant la documentació necessària i l’aval de 159.377,20 euros que es requerix al Plec de la Subhasta.

Nova regulació sobre la representació duanera. En vigor el Real Decret 285/2014, de 25 d’abril, que modifica el Real Decret 335/2010, de 19 de març, pel qual es regula del dret a efectuar declaracions en duana i la figura del representant duaner i el Real Decret 1363/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regulen supòsits de notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, publicat al BOE núm. 117 de 14 de Maig de 2014. Per a ser representant duaner s’hauràn de reunir els següents requisits: estar establert a Espanya o a qualsevol Estat membre, acreditar la capacitació necessària i estar inscrit al Registre de Representants Duaners.

Ports espanyols designats com a punts d’entrada per a emergències de salut pública. Resolució de 25 març 2014 de la Secretaria General de Sanitat i Consum, per la que es publica (BOE 22.04.2014) l’Acord del Consell de Ministres de 7 de març 2014 establint els ports i aeroports espanyols designats com a punts d’entrada amb capacitat d’atenció a emergències de salut pública de importància internacional, segons allò establert al Reglament Sanitari Internacional (RSI-2005). Els ports designats son els de Barcelona, Bilbao, Les Palmes de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia i Vigo.

Publicada la DIRECTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 26 de febrer de 2014 relativa a l’ adjudicació de contractes de concessió en el DOUE de 28.03.14. Entra en vigor als vint dies de la seva publicació. S’aplicarà a concessions d’un valor igual o superior a 5 186 000 EUR i per a l’execució de les obres a instal·lacions portuàries i ports esportius, així como la instal·lació de sistemes d’ il·luminació i senyalització de ports.

Publicada la DIRECTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 26 de febrer de 2014 relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l’ aigua, l’ energia, els transports i els serveis postals, i per la que es deroga Directiva 2004/17/CE en el DOUE de 28.03.14. Entra en vigor als vint dies de la seva publicació. S’ aplicarà a les contractacions amb un valor estimat, exclòs l’ IVA, igual o superior a: a) 414 000 EUR en els contractes de subministra i de serveis, així como els concursos de projectes; b) 5 186 000 EUR en els contretes d obres; c) 1 000 000 EUR en els contractes de serveis socials i d’altres serveis específics numerats a l’annex XVII.

Publicada la DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE en el DOUE de 28.03.14. Entra en vigor als vint dies de la seva publicació. S’ aplicarà a la construcció de instal·lacions portuàries i ports esportius, així como la instal·lació de sistemes d’ il·luminació i senyalització de ports dins els ombralls dels contractes que marca la llei.

El vaixell “ISABEL DEL MAR” a subhasta pública al port de Barcelona per 1.601.820 euros sense IVA.
L’Autoritat Portuària de Barcelona subhasta el vaixell ro-ro “ISABEL DEL MAR” el proper 27 de març 2014. La data límit per presentar postures és el 24 de març 2014, 13:00 hrs., adjuntant la documentació i l’aval de 400.505 euros que detalla l’anunci publicat al BOE de data 13 de febrer 2014.

Augmenten les taxes de SASEMAR
El Real Decret-llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria de infraestructures i transport i d’altres mesures econòmiques,, introdueix varies reformes a la llei de ports de l’estat, a la llei ferroviària i a la llei de seguretat aèria, entre d’altres reformes. El més destacable és que amb aquesta llei s’incrementa en un 128% la taxa d’ajudes a la navegació doncs els usuaris que reben el servei de la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR) suportaran els costos del servei en lloc de ser suportats pels Pressupostos Generales de l’Estat. També, les funcions d’autoritat responsable de la seguretat ferroviària serà realitzada pels òrgans competents del Ministeri de Foment.

Identificació de matrícules a l’entrada / sortida del Port de Barcelona
El port de Barcelona disposarà d’un sistema electrònic de identificació automàtica de matrícules des del 30 de gener de 2014, arrel de l’acord subscrit entre l’Autoritat Portuària de Barcelona i la Guardia Civil. L’acord signat té, en principio, el seu origen al que disposa el Real Decret 1617/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per a la millora dels ports i del transport marítim.

Creació del Registre d’ Empreses prestadores de Serveis Portuaris
El BOE publica l’Ordre FOM/36/2014, de 10 de gener, per la que determinen les dades que s’han de incloure al Registre General d’empreses prestadores de serveis portuaris de Ports de l’Estat i als Registres d’empreses prestadores de serveis portuaris de les Autoritats Portuàires, i es regula el procediment per a la seva inscripció.

Registre Públic Concursal.
El BOE de data 3 de desembre 2013 publica el Real Decret 892/2013, de 15 de novembre, que regula el Registre Públic Concursal, que entrarà en vigor a partir del 15 de febrer 2014. La posada en marxa i el manteniment d’aquest registre correspon al Ministeri de Justícia, que encomana la seva gestió al Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Bens Mobles d’Espanya. En allò referent al seu funcionament, són els Jutjats, els Registradors Mercantils, els Notaris i els Registres Públics els que proporcionen la informació dels diferents concursos i expedients d’acord extrajudicial que s’ha d’incorporar al Registre. La publicitat s’obtindrà a través de internet, el que facilitarà l’accessibilitat de la informació concursal.

Nou Codi Duaner de la Unió Europea.
El Diari Oficial de la UE del 10 d’ octubre 2013 va publicar el Reglament núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 9 d’ octubre de 2013, pel qual s’aprova el Codi Duaner de la Unió. Tot i que aquest Codi entra en vigor el 30 d’octubre 2013, no serà d’ aplicació fins l’ 1 de juny de 2016. Mentre tant seguirà regint el Codi Duaner Comunitari de 1992, a excepció de les regles d’ aplicació segons assenyala el seu article 288.

La nova normativa de contractació de les Autoritats Portuàries i Ports de l’Estat està en vigor des de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat de data 23.09.2013.
Aquesta normativa vol garantir que el contracte s’adjudiqui a l’oferta econòmicament més avantatjosa; modifica el règim de recursos permetent que els licitadors puguin interposar recursos contra les infraccions legals durant la tramitació del procediment de selecció; i revisen els criteris de selecció de l’oferta.

Limitació de responsabilitat limitada a 1.200 € en el transport de viatgers per carretera.
El 25 juliol 2013 entra en vigor la Llei 9/2013, de 4 de juliol, por la que es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ Ordenació dels Transports Terrestres i la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aérea. En el transport de viatgers per carretera, la responsabilitat dels transportistes pels danys o pèrdues als equipatges com a conseqüència d’accidents, si no es pacten expressament quanties o condicions més favorables pels viatgers, estarà limitada a 1.200 € per peça d’equipatge, en el cas de transports inclosos en l’àmbit d’aplicació del Reglament (UE) n.º 181/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011, sobre els drets dels viatgers per autobús i autocar i pel que es modifica el Reglament (CE) n.º 2006/2004. En qualsevol altre supòsit, la responsabilitat danys o pèrdues als equipatges, estarà limitada, a no ser que expressament es pactin unes quanties o condicions més favorables pel viatger, a 450 € per peça.

Nou document de control del transport de mercaderies per carreteres.
L’Ordre FOM/2861/2012, de 13 desembre, per la qual es regula el document de control administratiu exigible per a la realització de transport públic de mercaderies per carretera a Espanya entre en vigor el proper divendres 12 juliol 2013. Als transports documentats amb un CMR, ADR, albarà o carta de port aquestes serviran com a document de control sempre que continguin les dades necessàries del document (carregador, transportista, origen, destinació, natura i pes de la mercaderia, data del transport i matrícula del vehicle. La falta de compliment pot comportar la corresponent sanció administrativa.

Modificació de la Llei de Costes i de la Llei de Ports de l’Estat.
El BOE de 29.05.2013 publica la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, que entra en vigor el 30 maig de 2013. Aquesta llei modifica certs articles del text refòs de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant relatius a bonificacions als clubs nàutics i esportius sense fins lucratius, i als subjectes passius de la taxa de la mercaderia, així com modifica la Llei de Costes. Introdueix importants canvis que afecten a les concessions i dona resposta a les concessions que comencen a expirar al 2018, i augmenta el termini màxim de duració de les autoritzacions.

MV “ARHON abandonat al port de Màlaga.
L’Autoritat Portuària de Màlaga ha iniciat el procediment d’abandonament del vaixell “ARHON” de conformitat amb allò disposat a la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

Registre de Representants Aduaners.
El passat 1 de març de 2013 es va publicar al BOE l’ Orde HAP/308/2013, de 26 de febrer, per la que es crea i es regula el Registre de Representants Aduaners. La inscripció en aquest registre permet excercir l’activitat de presentació de declaracions en aduanes en representació de tercers i facilitar la gestió administrativa dels procesos aduaners mitjançant representant d’Aduanes. Les persones que compleixin els requisits establerts a l’ article 4 del Reial Decret 335/2010, de 19 de març, pel que es regula la figura del representant aduaner, poden realitzar la corresponent sol.licitud de inscripció a travès de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària-Aduanes (AEAT).

Associació Professional d’Empleats Fora de Conveni de l’Autoritat Portuària (APEFCAP).
Orfes d’un interès associatiu que defensi els seus interessos, el nostre despatx creu necessària la creació d’una Associació Professional d’Empleats de Fora de Conveni de l’Autoritat Portuària de Barcelona (majoritàriament, Titulats Superiors exclosos del Conveni Col·lectiu de Treball de les Autoritats Portuàries i Ports de l’Estat), com a quelcom diferenciat a un sindicat i a una organització empresarial. Estaria formada per treballadores / s que s’uneixen de forma voluntària i solidaria per a defensar interessos comuns (transparència, categories, promoció, salari, condicions contractació, retribucions, funcions, competències, mobilitat, cessaments, indemnitzacions, assessorament, negociació, representació judicial, etc.), i podria ampliar-se a d’altres ports estatals. Per a que una associació adquireixi personalitat jurídica i capacitat d’obrar, ha d’existir un acord previ de, al menys, tres persones físiques (o jurídiques) a on es formalitzi l’acta fundacional i es configurin els Estatuts que regiran l’evolució de la mateixa. Des d’aquesta pàgina volem oferir en aquests empleats públics els mecanismes de defensa i reclamació dels seus interessos com a col·lectiu, davant qualsevol problema o davant la manca d’informació retributiva i contractual. Per al compliment d’aquest objectiu poden comptar amb el nostre assessorament. No en va, la llei que regula el dret d’associació, estableix que les Administracions públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, promouran i facilitaran el desenvolupament de les associacions que persegueixin finalitats d’interès general (col·lectiu), i oferiran la col·laboració necessària a les persones que vulguin emprendre qualsevol projecte associatiu.

Avui dimecres 21 de novembre s’ha publicat al BOE la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes estatals en l’àmbit de l’Administració de Justícia. Demandar en les jurisdiccions civils, contenciós-administratiu i social a partir del 22 de novembre 2012 significarà pagar taxes judicials estatals de 150 euros, 200 euros, 300 euros, 800 euros o 1.200 euros com a mínim, depenent del tipus de judici o de recurs. A més de les corresponents taxes autonòmiques, en el seu cas. El nostre mes ferm rebuig. Enllaç a la llei: www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14301.pdf

Amb l’aprovació del Text Refós de la Llei de Ports (Real Decret-Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre), finalitzava el procés de modificació de la legislació portuària, i es dotava al sistema portuari d’un sol tex legal que harmonitzava les legislacions anteriors, facilitant al sector un instrument de treball que ofereix millors garanties i transparència per a l’usuari de ports. Ara, amb el recent Dictamen Motivat de la Comissió Europea de 27 de setembre de 2012, es convida al Regne d’Espanya a adoptar, en un termini de dos mesos, les mesures necessàries per a fer compatible la legislació espanyola relativa a l’organització dels serveis de manipulació de mercaderies i la contractació de personal estibador amb les normes de la Unió Europea, fet que probablement acabarà amb una nova reforma legal.

L’avantprojecte de reforma de la Llei de Costes afecta a les Concessions. Totes les concessions caducades o exhaurides amb anterioritat a la nova modificació de la llei de costes, quedaran caducades i no podran prorrogar-se. Per altra banda, tots els expedients que estiguin tramitant-se es beneficiaran amb la nova regulació de l’avantprojecte. Cal plantejar-se si la reforma de la llei que limitava els drets a 30 anys suposa una millora a l’augmentar el termini a 75 anys.

Els ports han de protegir la informació comercial que el capità del vaixell intercanvia amb el port estatal o autonòmic durant l’escala al port (formulari FAL), tal i com disposa el Reial Decret 1334/2012 sobre les formalitats administratives exigibles als vaixells mercants que arribin als ports espanyols.

Els ports i les instal·lacions han d’aplicar de forma igualitària el Codi Internacional de Protecció de Vaixells i Instal·lacions Portuàries (ISPS). És important gestionar degudament el Pla de Protecció d’Instal·lacions Portuàries en règim de concessió.

Si la zona d’ancoratge, moll o instal·lació d’atracament no reuneixen les condicions de seguretat adequades, es poden demanar responsabilitats a les autoritats del port.

Casos

Vaixells abandonats i desballestaments
 • Assessorament per l’abandonament i la subhasta pública dels vaixells abandonats per CONTENEMAR al Port de Barcelona i al Port de Vigo.
 • Assessorament en la subhasta pública de vaixells abandonats de pavelló estranger al Port de Las Palmas de Gran Canaria.
 • Assessorament per al desballestament d’un vaixell al Port de Las Palmas de Gran Canaria i/o al Port de Tenerife.
 • Assessorament per al desballestament d’un vaixell al Port de Tarragona.
 • Assessorament per al desballestament d’un vaixell al Port de Tarragona.
 • Assessorament per nul·litat de subhasta pública d’un vaixell al Port de Vigo.
 • Assessorament en la gestió del desballestament de vehicles i embarcacions abandonades en un port autonòmic català.
Embargament Preventiu de vaixells
 • L’Audiència Provincial estima el recurs d’apel·lació interposat contra la resolució del Jutjat de lo Mercantil, que estima la demanda de terceria de domini interposada per la propietària del vaixell i aixeca l’embargament sobre el vaixell. Davant un embargament preventiu de vaixell obtingut a l’empar del Conveni de Brussel·les, no cap pretendre la terceria de domini quan precisament l’embargament s’ha obtingut per a assegurar el crèdit davant el deutor no propietari.
 • Denegació de la mesura d’embargament preventiu inaudita parte, sense perjudici d’assenyalar vista. Per a adoptar l’embargament del vaixell és imprescindible que aquest es trobi a port o bé que la seva arribada sigui imminent.
 • Embargament al Port de Pontevedra per 50.000 € per danys a la mercaderia (fiança de 5.000 €).
 • Aixecament de l’embargament de vaixell al Port de Barcelona pel transcurs dels vint dies per presentar el procediment principal.
 • Embargament al Port de Palamós per 320.000 € per danys a passatgers (fiança de 40.000 €).
 • Aixecament de l’embargament de vaixell pel Jutjat de lo Social de La Rioja per crèdits salarials.
 • Altres.
Concessions i Autoritzacions
 • Assessorament en un concurs públic per a la construcció i explotació, en règim de concessió de domini públic, d’una planta per al desballestament de vaixells al Port de Las Palmas.
 • Assessorament per ocupació de parcel·les en concessió al Port de Sevilla.
 • Assessorament per a l’ocupació de domini públic en un port esportiu competència de la Generalitat de Catalunya.
 • Informe sobre normativa aplicable per a la valoració d’una concessió administrativa portuària.
 • Informe sobre rebaixa de taxes en concessió en el port d’Alacant i petició de rebaixa.
 • La sentència anul.la l’adjudicació d’una concessió d’ amarratge a port estatal, aprovada per l’ Autoritat Portuària, per ser arbitrària. Considera el Magistrat que hi ha falta de motivació a l’ informe tècnic del port doncs no hi ha forma de conèixer a la resolució administrativa per que la concessionària adjudicatària constitueix la proposta més bona en relació a la resta de propostes. Les bases del plec establien un sistema de puntuació, però la sentència declara que no se sap el perquè de les puntuacions. En conseqüència, la sentència ordena que el procés torni al moment d’una nova valoració, motivada, de la oferta més bona per la comissió tècnica del port.
 • S’ impugna la sanció de caràcter greu imposada a la recurrent com a conseqüència de l’ ocupació sense autorització de zona marítimo-terrestre durant la campanya estival amb taules i cadires al tractar-se d’una sanció lleu i haver prescrit el termini fixat per a les infraccions lleus. La Sala estima el recurs al tenir fixada la doctrina de que l’ ocupació de la zona marítimo-terrestre amb taules i cadires és constitutiva d’una infracció de caràcter lleu de la Llei de Costes, i no es tractava d’una infracció de caràcter greu.
Responsabilitat Patrimonial
 • Defensa en la reclamació de danys derivats d’accident de circulació ocorregut dins de la zona portuària per mala conservació del domini públic portuari.
 • Defensa en la reclamació de danys a un camió com a conseqüència del xoc amb les portes d’accés al port per mal ancoratge de les portes.
 • Assessorament en la reclamació de danys comercials derivats del bloqueig del port per part de vaixells de pesca.
 • Assessorament pel reconeixement de culpa compartida del capità de vaixell i el pràctic pels danys causats en el vaixell per falta de planificació en la maniobra d’ancoratge.
 • Informe jurídic relatiu a la reclamació de danys derivada de la falta de coordinació de l’Autoritat Portuària de les operacions de les diferents modalitats de transport a la zona portuària.
Danys a mercaderies
 • Informe sobre la indemnització percebuda pels danys a mercaderia en aplicació del Nou Pla de Qualitat del Port de Barcelona.
 • Defensa judical per reclamació de danys a la càrrega durant transport marítim.
 • Altres.
Responsabilitat civil
 • Defensa en la reclamació de danys a l’Autoritat Portuària derivats de la finalització d’una relació contractual privada.
Informe sobre la venda de vaixell abandonat a port i en massa activa concursal, per a execució de crèdit salarial
Relació laboral d’empleat públic laboral
 • Procedeix l’abonament de diferències retributives corresponents a funcions superiors efectivament realitzades, sense que sigui exigible la plenitud i habitualitat de les funcions de categoria superior previstes per a promocionar i ascendir.
Altres
 • Reclamació judicial pels ports de transport deguts. El Tribunal desestima la demanda de reclamació de quantitat de ports deguts, al considerar que l’acció exercitada, en relació a l’acort marc de prestació de serveis de plataforma logística i distribució subscrits, era la relativa al cobrament dels ports i per això no està sotmesa a la prescripció de quince anys de l’article 1964 del Codi Civil sino al règim de prescripció de sis mesos del Codi de Comerç.
 • Reclamació davant la Junta Arbitral de Transport de Catalunya. El Tribunal estima la reclamació de ports deguts en menys de sis mesos.
 • Tramitació de la concessió del permís de importació corresponent a la sol·licitud per un trofeu de caça de lleopard (Panthera pardus) originari de Zambia i recurs Contenciós-Administratiu a la desestimació de la concessió per l’Autoritat administrativa CITES (Secretari d’Estat de Comerç).