Conveni Internacional sobre el Treball Marítim, 2006 (MLC-2006)

El Conveni Internacional sobre el Treball Marítim, 2006 (MLC-2006) de l’Organització Internacional del Treball entra en vigor per a Espanya el proper 20 agost 2013. Les Administracions i els Armadors hauran d’assegurar el compliment de tots els seus requisits, tant de contingut com formals i documentals exigits pel Conveni, ja que els vaixells de pavelló espanyol i estranger podran ser objecte de inspeccions pel mecanisme de Control de l’Estat del Port (Port State Control, PSC), i, en cas de falta de compliment greu, podrà donar lloc a la detenció del vaixell a port espanyol. Adjuntem l’article publicat al Diari Maritimas.

Marítimas, 15.03.2013

Que es el Pla Interior de Contingències per Contaminació Marina Accidental (PICCMA)?

Els ports disposen d’un Pla Interior de Contingències per Contaminació Marina Accidental, aprovat pel Consell d’Administració de la corresponent Autoritat Portuària, que preveu una activació i una resposta davant una contingència contra la contaminació marina accidental, donant així compliment als requisits legals en matèria de lluita de la contaminació marina, terrestre i atmosfèrica, en les zones de servei del port, amb objecte de gestionar el risc associat a l’activitat portuària i la planificació d’emergències, així como de minimitzar les conseqüències sobre les persones el medi ambient i les instal·lacions portuàries.

L’abocament accidental de substàncies nocives, persistents o flotants és tan ampli que quasi tots els implicats en operacions de càrrega, descarrega i manipulació d’aquest tipus de productes hauran de disposar des del 1 de gener de 2014 amb un Pla de Contingències.

És necessari contractar un advocat per a litigar a Espanya?

La llei exigeix que tota persona estarà assistida per un advocat als procediments judicials dels quals sigui part. Si bé hi ha certes excepcions com reclamacions de quantitat per sota de 2.000 € o reclamacions laborals en primera instància, és recomanable l’assistència d’un professional de manera que es garanteixi la seguretat als interessos particulars de la part interessada.

Sota quina figura contracto els serveis d’un advocat?

D’acord amb les necessitats i interessos dels clients, el nostre despatx pot subscriure acords de prestació de serveis professionals especialitzats : (1) Per cas o gestió puntual. (2) Per retainer o fee mensual. (3) Per hora efectiva de treball.

Els advocats d’aquest despatx tenen subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil professional amb la companyia CASER i amb les condicions i cobertures següents: cobertura àmplia, a través de l’ assegurança subscrita per l’ Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb total assegurat de 400.000 €, amb una franquícia de 100 €.

Existeixen tarifes pels serveis de l’advocat?

No, a Espanya existeix lliure fixació d’honoraris entre advocat i client. Cada cas és especial i té les seves pròpies particularitats, per tant el client i el despatx defineixen de mutu acord les tarifes d’ honoraris i la forma de pagament.

Per a la determinació d’ honoraris derivats de procediments judicials en qualsevol ordre jurisdiccional, existeixen unes escales per al seu càlcul que trobarà al nostre apartat “Serveis-Honoraris” i que han estat publicades per l’ Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona.

Quan sigui raonablement previsible que els honoraris professionals excediran una quarta part del interès econòmic de l’ assumpte o litigi, l’advocat haurà d’ advertir aquesta circumstància al client.

Es necessari procurador per a litigar a Espanya?

A demés de l’advocat, a Espanya és imperatiu el procurador en la majoria d’accions judicials. No és necessari a la jurisdicció social a la primera instància o als òrgans unipersonals de la jurisdicció contenciosa-administrativa o a la jurisdicció penal als judicis de faltes, o abans de l’apertura de judici oral per al imputat.

Els honoraris (aranzels) del procurador venen regulats d’ una manera objectiva i verificable al Real Decret 1373/2003, de 7 de Novembre, modificat pel Real Decret 1/2006, de 13 de gener.

Protecció de dades de clients d’ advocats

La documentació que es té d’un client pot conservar-se mentre duri l’ encàrrec o encàrrecs, i desprès s’ ha de tornar al client. Tractant-se de resolucions judicials i documents importants i de transcendència aquests han d’estar controlats i guardats amb les garanties que exigeix la Llei de Protecció de Dades.