Serveis jurídics

Dret portuari
 • Règim de ports estatals i ports autonòmics: espais terrestres, aigües marítimes i instal·lacions portuàries
 • Competències de les administracions portuàries: ports de l’estat, autoritats portuàries i ports autonòmics (Catalunya, Balears, Canàries i Cantàbria).
 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’administració portuària i personal al seu servei pel funcionament dels serveis prestats.
 • Responsabilitats per les operacions de tràfic portuari (operacions d’entrada, sortida, atracament, desatracament, estància i reparació de vaixells al port i les de transferència entre els vaixells i terra i altres mitjans de transport de mercaderies de qualsevol tipus, de pesca, d’habituallament i de passatgers o tripulants, així com l’emmagatzematge temporal d’aquestes mercaderies dins l’espai portuari)
 • Reclamacions prèvies a la via judicial civil.
 • Seguretat portuària (accessos, seguretat vial, prevenció de riscos laborals, emergències).
 • Riscos i assegurances.
 • Ocupació de domini públic (autoritzacions i concessions).
 • Desnonament administratiu.
 • Llicències de prestació de serveis.
 • Plecs reguladors dels serveix portuaris.
 • Serveis portuaris (remolcament portuari, amarrament i desamarratge, practicatge, recepció de restes generades pels vaixells, servei de passatge, manipulació de mercaderies)
 • Serveis generals (ordre del tràfic portuari, marítim i terrestre, enllumenat, policia, neteja de terra i aigua, control d’emergències).
 • Serveis comercials i suspensions de servei.
 • Serveis de senyalització marítima.
 • Taxes i tarifes portuàries.
 • Contractacions públiques (obres, subministraments i serveis).
 • Infraccions i sancions de port.
 • Convenis amb l’administració.
 • Bucs, embarcacions i vehicles abandonats.
 • Desballestament.
Dret del transport (mar terra i aire)
 • Reclamacions de transport per carretera, tren i aire (contractes de transport nacional i internacional, danys a la càrrega, a persones, falta d’entrega, reclamació de ports deguts pel transport, responsabilitats i obligacions, …).
 • Controvèrsies sobre pagament de ports, retenció de mercaderies i d’ altres davant Junta Arbitral de Transports (a Barcelona estem a tan sols 3 minuts de la Junta Arbitral).
 • Reclamacions de dret marítim (danys a vaixells, a càrregues, personals…).
 • Activitats auxiliars i complementàries del transport.
 • Assegurances de vaixells i de transports.
 • Pol·lucions.
 • Salvament i remolc marítim.
 • Infraccions i sancions de la Marina Mercant.
 • Danys personals a tripulació, passatgers, estibadors, tècnics de drassanes i tallers de reparació.
 • Retards, indemnitzacions i compensacions.
 • Pèrdua d’equipatge.
 • Embargament de vaixells i alçaments d’embargament.
 • Retencions de Port State Control.
 • Contractes de transport marítim (coneixement d’embarcament).
 • Noliejaments.
 • Abanderaments de vaixell i baixades de bandera.
Dret de la navegació d’esbarjo
 • Règim de ports esportius.
 • Arrendament d’embarcacions.
 • Zones portuàries destinades a activitats nàutiques-esportives.
 • Danys a embarcacions i assegurances.
 • Responsabilitats.
 • Seguretat.
 • Inscripció d’embarcacions i canvis de llista.
 • Infraccions i sancions.
Dret mercantil i d’assegurances
 • Contratació mercantil
 • Contracte d’assegurança.
 • Compravenda de mercaderies.
 • Contracte d’aparcament.
 • Contracte de cessió del dret d’ ús d’amarratge
 • Contracte de dipòsit.
 • D’altres.
 • Obligacions i contractes.
 • Reclamacions de quantitat i morositat.
 • Responsabilitat civil contractual i aquiliana.
 • Reestructuració i insolvència.
 • Administració concursal.
Dret laboral
 • Conciliacions.
 • Sancions.
 • Acomiadaments.
 • Modificacions substancials de les condicions de treball.
 • Prevenció de riscos laborals i accidents laborals.
 • Assetjament sexual i laboral.
Dret processal
 • Procediments monitoris, judicis verbals i ordinaris i recursos, conciliacions i judicis laborals i recursos, procediments administratius i recursos, incidents de nul.litat d’actuacions, recurs d’empar.
Dret Aduaner
 • Controls sanitaris, de qualitat, de seguretat, etc..
 • Drets de Importació i Exportació.
 • Infraccions i Sancions.

Honoraris

Ajustats als barems orientatius de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. La lliure fixació d’honoraris entre advocat i client i el pacte cuota litis ens possibilita ser competitius en honoraris.

En funció de la viabilitat del cas, possibilitat de facturar en funció de l’èxit de la pretensió. Treballem amb full d’encàrrec professional.

Parlar de la RSC en els despatxos legals és parlar del ProBonus. Els advocats tenim la responsabilitat d’oferir serveis legals ProBonus, que es deriva de la funció de la professió en la societat i del nostre compromís implícit amb un sistema legal just i equitatiu. Nosaltres oferim aquest servei, entre d’altres, a tripulacions, polissons i altres agents desafavorits. Vostè pot també col·laborar amb el Stella Maris aportant un euro mensual al projecte creat pels amics del Stella Maris a “Teaming.net” (https://www.teaming.net/amigosde-stellamaris).